Wstęp

Program żywieniowy Casperka - Przedszkola w Lubartowie. Autorka mgr Anna Krupa

Wstęp

23 czerwca 2017 Grunt to zdrowe Casperki 0

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów Dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało decyzje.

Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Jednym z podstawowych warunków rozwoju organizmu Dziecka jest stosowny do jego wieku rozwój fizyczny, a więc dobry stan zdrowia. Wg Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to nie tylko brak choroby czy kalectwa, ale przede wszystkim dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne człowieka. Dobry stan zdrowia warunkuje także większą odporność oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola,
ułatwia zabawę i naukę. Dzieciństwo stwarza szczególnie groźne niebezpieczeństwo, a szkody jakie może ponieść organizm w tym wieku, kładą się cieniem na dalsze okresy życia człowieka. Wiek Dziecięcy jest zarazem najbardziej elastyczny, podatny na wpływy wychowawcze, kształtowanie się nawyków niezbędnych dla zdrowia, sprawności fizycznej i zdolności ruchowych. Pełne wykorzystania tych właściwości wieku należy do zadań przedszkola. Edukacja zdrowotna jest częścią całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim jak najpełniejsze wyposażenie Dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pomogą tę wiedzę skutecznie wykorzysta. Dzieciom należy więc umożliwić poznanie odpowiednich postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów. Działanie nauczycieli i Rodziców w tym zakresie musi być zintegrowane i zgodne. Jego celem jest stworzenie w przedszkolu i w domu właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Współ partnerstwo jest dziś często preferowaną metodą działań wychowawczych. Przedszkole i Rodzice powinni być partnerami w procesie kształtowania postaw zdrowotnych Dzieci. Zatem edukacja zdrowotna Dzieci powinna być rozpatrywana jako długofalowa „inwestycja” w zdrowie jednostki i społeczeństwa. W rozumieniu ekologów zdrowie jest procesem ciągłego przystosowania się organizmów do zachodzących w środowisku zmian. Rozwijanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych to podstawa adaptacji. Poprzez uczenie się, myślenie i działanie Dziecko przejmuje „odpowiedzialność” za własne zdrowie.

Edukacja zdrowotna polega na:
-wytwarzaniu nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego
-wyrabianiu odpowiednich sprawności
-nastawieniu woli i kształtowaniu postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie
-pobudzaniu zainteresowania sprawami zdrowia przez epizodyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju.

Okres przedszkolny sprzyja kształtowaniu nawyków higienicznych i kulturalnych, które są niezbędne do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbania o estetyczny wygląd i porządek oraz ogólną kulturę zachowania się. Przyzwyczajenia higieniczno-kulturalne Dziecko rozwija przy różnych nadarzających się okazjach w pogodnej i przyjaznej atmosferze. W placówce przedszkolnej Dzieci zdobywają umiejętności posługiwania się przyrządami higienicznymi, przyborami toaletowymi służącymi do utrzymania czystości osobistej i otoczenia. Przyzwyczajają się do prowadzenia higienicznego trybu życia, z którym wiąże się wyrobiony odruch systematycznego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przejścia do umywalni, przy zasiadaniu do stołu przyzwyczajają się do zjadania określonych pokarmów a także dbania o swoje zdrowie i odczuwają konieczność przebywania na świeżym powietrzu. Prawidłowy rozwój fizyczny Dziecka zależy od wielu czynników tj: powietrze, słońce, woda, sen, racjonalne odżywianie, prawidłowy rozkład dnia, higiena osobista i otoczenia oraz odpowiednio stosowany ruch.

Wiek przedszkolny pozwala utrwalić przyzwyczajenia i nawyki, które zdecydują o późniejszym stylu życia Dziecka. W związku z powyższym, postanowiłam wprowadzić Dzieci w świat promowania zdrowia i opracowałam program autorski pt.: „Grunt to zdrowie”, który powstał z myślą o Dziecku i wykorzystaniu jego potencjału i możliwości rozwojowych.

Skip to content