4 działy zabawy w zdrowie

Program żywieniowy Casperka - Przedszkola w Lubartowie. Autorka mgr Anna Krupa

4 działy zabawy w zdrowie

17 czerwca 2017 Grunt to zdrowe Casperki 0

a). Właściwie się odżywiamy i dbamy o posiłki wraz z Rodzicami;
b). Zapobiegamy chorobą, mamy pozytywny stosunek do lekarza;
c). Dbamy o higienę osobistą i otoczenia;
d). W zdrowym ciele zdrowy duch, promujemy aktywny tryb  życia wśród  rodziny i środowiska lokalnego.

W dziale pierwszym Dzieci będą poszerzać swoją wiedzę na temat znaczenia podstawowych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka . Poznają potrzebę dostarczania swojemu organizmowi potrzebnych witamin i składników mineralnych. Będą nazywać produkty spożywcze, owoce i warzywa i rozwijać zmysł smaku, węchu czy dotyku poprzez zabawy dydaktyczne związane z tematyką zdrowego żywienia. W toku zajęć realizowanych wokół w/w tematyki Dzieci nabędą umiejętność prawidłowego współdziałania w grupie gdzie jej częścią będą również Rodzice w czasie zajęć praktycznych tj: robienie sałatek, soków owocowych czy kanapek wiosennych. Wykształcą predyspozycje organizacyjne i nauczą się odpowiedzialności za powierzone zadanie. Dzieci nabędą prawidłowy nawyk kulturalnego zachowania się przy stole oraz umiejętności wzorowego wypełniania funkcji dyżurnego.

W dziale drugim Dzieci przyswoją sobie wiadomości na temat jak dbać o zdrowie swoje i innych. Zagadnieniem kluczowym będzie wykształcenie u Dzieci pozytywnych nawyków pozwalających zapobiegać infekcją Stosunek Dzieci do lekarza nie zawsze jest właściwy, Dzieci często się go boją. Zadaniem nauczyciela będzie posiąść zaufanie dzieci do lekarza oraz zdobyć przekonanie o konieczności przestrzegania jego zaleceń. Poprzez zabawy tematyczne Dzieci poznają prace lekarza różnych specjalności
(internista, okulista, laryngolog, stomatolog, psycholog). Wokół tematu związanego z pracą lekarza Dzieci zdobywają wiadomości na temat higieny narządów zmysłu i układu nerwowego. Troska o higienę układu nerwowego polegać ma na umiejętnym opanowaniu przez Dzieci zbyt gwałtownych reakcji wywołanych uporem, lękiem, nabywaniu odporności na niepowodzenia oraz wiary we własne możliwości i siły. Zadanie to wymaga od nauczyciela przemyślanego indywidualnego oddziaływania w stosunku do każdego Dziecka.

W dziale trzecim Dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat higieny osobistej oraz sposobów dbania o czystość ciała i otoczenia człowieka. Dziecko będzie potrafiło powiedzieć, jakie zabiegi higieniczne należy codziennie wykonywa. Dużą uwagę Dzieci postanowiłam skupić wokół tematyki dbania o zdrowe zęby. Pragnę aby Dzieci w przyjazny sposób poprzez zabawy samorzutne, zajęcia zorganizowane a także działalność podejmowaną z własnej inicjatywy nabyły świadomość przestrzegania nawyków higieniczno-kulturowych.

W dziale czwartym Dzieci zapoznawane są z różnymi sposobami czynnego wypoczynku. Istotą zajęć ruchowych prowadzonych w toku realizacji treści kształcenia będzie rozwijanie naturalnych predyspozycji Dziecka , w zgodzie z wydolnością jego organizmu i kształtowaniem prawidłowej postawy ciała oraz wychowaniem do rekreacji. Zadaniem nauczyciela będzie organizowanie zajęć ruchowych w przedszkolu i poza nim z wykorzystaniem różnych metod i form pracy oraz dbanie o wyrobienie nawyku przebywania na świeżym powietrzu. Racjonalnie stosowany ruch ma powodować wzmożenie czynności aparatu krążenia, układu oddechowego i ożywienie przemiany materii. Do zajęć będą włączani również rodzice i środowisko lokalne.

Szczególną uwagę nauczyciel zwróci także na bezpieczeństwo Dzieci w czasie zabaw ruchowych oraz przeprowadzonych spacerów i wycieczek. Troska o aktywność ruchową to także zapoznanie Dzieci z hartowaniem opartym na trzech czynnikach naturalnych, którymi są: powietrze, słońce, woda. Hartować się powinno nie tylko ciało ale i również ducha – silną wolę. Aby hartowanie dawało oczekiwany efekt musi one być poparte wiedzą z zakresu przyzwyczajeń higieniczno kulturowych, żywieniowych, ekologicznych.

Mam nadzieję, iż powyższe treści kształcenia ułatwią Dzieciom w spontaniczny sposób zdobywać  wiedzę i wykształcić pozytywne nawyki związane z ochroną i doskonaleniem zdrowia oraz pozwolą wdrożyć zasady higieny i dbałości o własne bezpieczeństwo.

Skip to content